Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor alle diensten uitgevoerd door Ingrid Moens, gevestigd te Neubörger Duitsland, ingeschreven in Gemeente Dörpen DE, hierna te noemen Ingrid Moens.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle overeenkomsten tot behandelingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De cliënt heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 De overeenkomst tot dienst(en)
2.1 De inschrijving voor een behandeling, consult, cursus of workshop geschiedt door het inzenden van een inschrijfformulier op de website.
2.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke uw inschrijving definitief maakt.
2.3 Alle cursussen of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Artikel 3 Annulering en wijziging
3.1 Annulering van de opdracht dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van uw email of ontvangen whatsapp.
3.2 U kunt uw inschrijving voor een cursus of workshop tot 2 weken voor aanvang van de opdracht annuleren en u ontvangt 80% terug van het totale cursusbedrag.
3.3 Er vindt geen restitutie plaats van uw aanbetaling voor annulering die wij ontvangen binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht vanwege gemaakt kosten.
3.4 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Bij ziekte blijft de betaling staan tot een volgende cursus.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opdracht organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.6 Als de opdracht bij te weinig deelname of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvangt u het volledige cursusbedrag terug.
3.7 Afmeldingen voor een behandeling dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling aan Ingrid Moens te worden doorgegeven.
Artikel 4 Betaling
4.1 Op alle overeenkomsten zijn de tarieven van Ingrid Moens van toepassing. Deze tarieven staan op de website www.ingridmoens.com
4.2 Betalingen kunnen online gebeuren tijden het bestellen, tevens kan er gepind worden op locatie.
4.3 Er kan niet contant betaald worden.
4.4 Alle buitengerechtelijke incasso kosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 50,-- komen volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Artikel 5 Aansprakelijkheid/toepasselijk recht
5.1 Ingrid Moens kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien behandeling(en) niet het gewenste resultaat opleveren. Ingrid Moens is slechts aansprakelijk wanneer er sprake zou zijn van grove schuld, nalatigheid of opzet. Deze aansprakelijkheid dient alsdan te worden vastgesteld door een deskundige.
5.2 Ingrid Moens is niet verantwoordelijk voor het verkeerd begrijpen, toepassen of misbruiken van informatie uit behandelingen en/of documenten of (digitale) media. Ook niet voor verlies of schade door het verkeerd interpreteren en/of toepassen van de informatie gegeven door Ingrid Moens.
5.3 Ingrid Moens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ingrid Moens is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.4 De cliënt dient klachten tijdig aan Ingrid Moens kenbaar te maken.
5.5 Bij klachten mag Ingrid Moens de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze verrichten of de kosten van de behandeling(en) aan de cliënt kwijtschelden. Deze keuze ligt alleen bij Ingrid Moens.
5.6 Indien Ingrid Moens op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Ingrid Moens in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding zal alleen plaatsvinden van directe schade.
5.7 Ingrid Moens geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Complementaire en natuurgeneeswijzen zijn nooit een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.
5.8 Op alle behandelingen/cursussen/workshops is het Duits recht van toepassing.
Artikel 6 Intellectuele eigendom
6.1 Ingrid Moens houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingrid Moens mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, beeldplaat, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.
6.2 Opdrachtgever mag al het door Ingrid Moens vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig andere werk alleen ten eigen behoeve gebruiken.
Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ingrid Moens gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ingrid Moens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ingrid Moens niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 8 Dierentolk
8.1 De eigenaar van het dier blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die Ingrid Moens via een dier heeft ontvangen en doorgeeft aan de eigenaar.
8.2 Als een dier doorgeeft lichamelijke klachten te hebben, en de eigenaar doet niets met deze informatie, dan is en blijft de eigenaar hiervoor zelf verantwoordelijk.
8.3 Ingrid Moens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wat de eigenaar met de informatie en zijn/haar dier doet. Het enige dat Ingrid Moens doet, is proberen zo goed mogelijk informatie van een dier door te geven.
8.4 Ingrid Moens kan geen medische klachten verhelpen, maar alleen klachten die het dier ervaart, doorgeven.
8.5 Ingrid Moens is louter een doorgeefluik en géén dierenarts.
8.6 Ingrid Moens hoopt en wenst dat een eigenaar naar een dierenarts gaat in het geval dit nodig is.
8.7 Als je als eigenaar vermoedt dat jouw dier lichamelijke problemen heeft, dan is het altijd verstandig om naar de dierenarts te gaan.
Artikel 9 Reiki
9.1 Reiki helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling.
9.2 Ingrid Moens vraagt altijd de adviezen en voorschriften van reguliere artsen en specialisten op te volgen en de eventueel voorgeschreven behandelmethoden strikt na te leven.
9.3 Ingrid Moens zal nooit adviseren voorgeschreven medicatie te verminderen, een hoeveelheid te veranderen of hiermee te stoppen.
9.4 Ingrid Moens kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de Reikibehandeling.